-이미지의 저작권- 

Bản quyền sở hữu hình ảnh

촬영한 이미지와 동영상의 저작권은 greenapps.kr 한국회사에 있습니다. 

Bản quyền và hình ảnh được chụp và quay tại công ty Greenapps.kr Hàn Quốc và được công ty mua lại. 

그러함으로 이미지와 동영상의 상업적 목적 사용과 판매의 권한 또한 greenapps.kr 한국회사에 있습니다. 

Quyền sử dụng  hình ảnh cũng thuộc công ty Greenapps.kr Hàn quốc 

본 내용은 촬영한 날부터 적용됩니다.

Nội dung này có hiệu lực từ ngày quay phim 

이에 동의 한다면, 아래 서명과 신분증을 사진으로 제출 해주시면 감사하겠습니다. 

Nếu đồng ý, xin vui lòng ký và gửi hình chứng minh nhân dân cho chúng tôi 

Cảm ơn bạn đã hợp tác với công ty Greenapps.kr

--